Kasutustingimused

Kehtib alates 01.02.2022.a.

Practical Consciousness SA

Veebilehe ja teenuste kasutamise tingimused

Üldine

Practical Consciousness SA (registrikood 90015413, asukoht Taevasmaa tee 2, Aruvalla, Rae vald, Harjumaa 75320, edaspidi Sihtasutus või meie) pakub veebilehti practicalconsciousness.com, ee.practicalconsciousness.com ja ingvarvillido.com (edaspidi Veebileht) ja selle kaudu kõiki tasuta või tasulisi tekste, audio- ja videosalvestisi, samuti kõiki veebi või saali loenguid, koolitusi vms. sündmuseid (edaspidi ka Sisu või Teenused) järgnevate kasutustingimuste (edaspidi Tingimused) kohaselt.

Veebilehe või Sisu kasutamine eeldab, et sa (edaspidi ka Klient) nõustud nende Tingimustega. Tingimused on kättesaadavad Veebilehel ning me viitame nendele ka siis kui tellid meie Teenuseid.

Me võime Tingimusi aeg-ajalt muuta ja muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Veebilehel. Kui sa kasutad Veebilehte või Teenuseid pärast selliste muudatuste avaldamist, nõustud vaikimisi nende muudatustega. Seetõttu soovitame Tingimustega regulaarselt tutvuda.

Veebileht ja Sisu on suunatud kasutamiseks vähemalt 18-aastasele täisealisele inimesele. Alaealisel tuleb Sisu kasutamiseks küsida nõusolek oma vanemalt ning kasutada seda vastavalt vanema juhistele või koos temaga.

Me anname oma parima, et pakutav Sisu oleks praktilise väärtusega ning juhendaks sind kuidas elus häid muutuseid läbi viia. Siiski juhime tähelepanu, et Sihtasutus ei saa vastutada selle eest, et konkreetne Sisu tekst, loeng, salvestis või koolitus vastaks täielikult igale ootusele või vajadusele.

Me ei vastuta Veebilehe või Sisu sobivuse eest mistahes muul eesmärgil kasutamiseks kui üldise info saamiseks käsitletavate teemade kohta ega ka selle eest, et pakutav info teema kohta on täielik ja ammendav.

Veebilehe kaudu pakutav Sisu (tekstid, loengud, salvestised, koolitused) ei ole ettenähtud asendama meditsiinilist nõustamist, ennetust, diagnoosi või ravi. Seetõttu ei tohi Sisu kasutada haiguste diagnoosimiseks, ravimiseks ega määratud ravi asendamiseks. Tervisega seotud probleemide korral tuleb pöörduda nõu ja abi saamiseks arsti poole.

Pakume Veebilehte, Sisu ja Teenuseid “as is” ehk “nii nagu see on“ põhimõttel ning me ei vastuta kui Veebileht ei toimi mistahes põhjusel, samuti selle tõrgete või puuduste eest, või Veebilehel konkreetse Sisu jätkuva kättesaadavuse eest.

Hinnainfo

Tasulise Sisu hind on välja toodud vastava loengu, salvestise või koolituse kursuse ostukorvi lisamise lehel. Kõik toodud hinnad sisaldavad käibemaksu, juhul kui teenused ja kaubad on käibemaksuga maksustatavad.

Hind kehtib tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni.

Sihtasutusel on õigus teha hindades muudatusi kajastades muudatusi Veebilehel. Kui tellimus on esitatud enne hinna muutmist, kehtib tellimuse vormistamise ajal kehtinud hind.

Koolitused ja loengud

Sihtasutus pakub täienduskoolitusi koolituse õppekava kirjelduse ja õppekorralduse alusel, mille kohta on täpsem info kättesaadav Veebilehel.

Samuti on Veebilehel kättesaadav täienduskoolituse õppetasu maksmise tingimused ja kord, täienduskoolituse läbimise ja tõendi väljastamise reeglid ning koolitusest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord.

Sihtasutusel on õigus teha täienduskoolituse õppekavas selle parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Muid koolitusi, loenguid jms. Teenuseid pakub Sihtasutus Veebilehel toodud kirjelduse ja muude tingimuste kohaselt.

Sihtasutusel on õigus teha vajadusel muudatusi Teenuse korraldust jms. tingimusi puudutavates küsimustes kajastades muudatusi Veebilehel ja/või teavitades sellest registreerunuid e-kirja teel. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Veebilehel. Kui selline muudatus on oluline või ulatuslik ja registreerunu ei soovi seetõttu muudetud tingimustel koolitusel, loengul vms. osaleda, on tal õigus oma registreering tühistada ning makstud tasu tagasi saada teavitades sellest Sihtasutust e-kirja teel 7 päeva jooksul teate saamisest kuid mitte hiljem kui üks päev enne koolituse, loengu vms. toimumist.

Isikuandmete töötlemine

Kui kasutad Veebilehte või meie Teenuseid või oled tundnud huvi meie poolt pakutava vastu ning sellega seoses oled meile edastanud või meile on muul viisil teatavaks saanud sinu isikuandmed (nt nimi, kontaktandmed jms), töötleme neid isikuandmeid meie privaatsusteates toodud eesmärkidel (nt Teenuste osutamiseks, Veebilehe pakkumiseks, otseturunduseks jne) ning õiguslikel alustel (nt lepingu täitmine, meie õigustatud huvi, seaduse täitmine jne).

Toome välja, et loengute ja koolituste pakkumisel, nende korraldamise, muude teenuste pakkumise ning Teenuste arendamise eesmärgil palume sul meile edastada või kogume ise eelkõige järgmisi andmeid:

  • põhi- ja kontaktandmed: nimi, ametikoht, e-posti aadress, kontakttelefon, sünniaeg või isikukood, asukoha riik ja keel;
  • teie makse teostamiseks vajalikud andmed (nt maksja nimi, maksesumma, saaja nimi, maksja IBAN-ide nimekiri, e-posti aadress, aadress, IP-aadress jms, mis edastame ka meie volitatud makseteenuse pakkujale (Fienta, Montonio vms.);
  • andmed koolitustel, loengul vms. osalemise kohta: läbitud koolitused, loengud vms., nende toimumise aeg ja koht;
  • osaleja tagasiside, sh kirjalikud ja elektroonilised tagasisideankeedid ning nendes märgitud andmed;

Osalejana on sul võimalus anda tagasisidet koolituste, loengute jms Teenuste sisu ning korralduse kohta. Me kogume ja analüüsime saadud tagasisidet ning teeme selle alusel vajadusel muudatusi pakutavate koolituste jms Teenuste sisus ning korralduses.

Sihtasutus säilitab osaleja kohta koolituste läbimise infot tähtajatult selleks, et teha hiljem kindlaks, et osaleja on eelnevalt läbinud koolituse osalemise eelduseks oleva koolituse.

Loenguid või koolitusi võime jäädvustada videotena ning Sihtasutus võib salvestist kasutada oma teenuste pakkumise ja arendamise eesmärgil, sh teha salvestis osaliselt või tervikuna hiljem huvilistele kättesaadavaks veebilehe kaudu või muul viisil. Me ei filmi osalejaid otseselt tuvastataval viisil.

Siin Tingimustes oleme välja toonud isikuandmete töötlemist puudutavad üksikud olulisemad punktid. Palun tutvu sinu andmete töötlemist puudutavate kõigi küsimustega meie privaatsusteates (NB! LINK).

Intellektuaalne omand

Sisu kasutades (sh loengutes, koolitusel osaledes) omandatud teadmisi, tehnikaid ja materjale jms võid kasutada kooskõlas Tingimustega isiklikul otstarbel ilma varalise või ärilise kasu saamise eesmärgita ning autoriõigusseaduses toodu kohaselt.

Kogu sisu on kaitstud autoriõigustega. Ingvar Villido ja teiste autoriõigusega kaitstud Sisu (loengute, salvestiste, koolitusmaterjalide jms) muutmine, kopeerimine, levitamine, avalik esitamine või tõlkimine teise keelde jms kasutamine on lubatud ainult Sihtasutuse eelneval kirjalikul loal. Ingvar Villido on koolituste autorina andnud litsentsilepingu alusel Sihtasutusele vajalikud õigused haridusprogrammi sisu haldamiseks, korraldamiseks, vahendamiseks, levitamiseks ja esindamiseks ärilistes toimingutes.

Practical Consciousness on registreeritud kaubamärk, mille kasutamiseks on vajalik eelnev kirjalik nõusolek.

Taganemisõiguse puudumine digitaalse Sisu korral

Kuna me pakume Sisu digitaalsel kujul selliselt, et sa saad seda kohe kasutama hakata (nt voogesitatavad heli- ja videosalvestised, e-raamatud jms), ei ole sul sellise digitaalse Sisu kasutamise puhul taganemisõigust, s.t. ei ole võimalik Sisu tagastada ega makstud raha tagasi küsida.

Taganemisõigus

Tarbijal on õigus põhjust avaldamata taganeda Veebilehe kaudu esitatud tellimusest tulenevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel tellimuse esitamise (lepingu sõlmimise) päevast.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal saata selle kohta Sihtasutusile ühemõtteline kirjalik avaldus e-postiga digitaalselt allkirjastatuna aadressil kursused@practicalconsciousness.school enne taganemistähtaja lõppu.

Pretensioonide esitamise kord

Sul on õigus esitada meile pretensioon Teenusega seoses hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates ajast kui sa said teada või pidid teada saama pretensiooni esitamise aluseks olevast asjaolust. Pretensioon tuleb saata e-posti aadressile kursused@practicalconsciousness.school koos tellimust tõendava dokumendiga ning kirja tuleb märkida tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja pretensiooni sisu (sh mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus).

Me vaatame pretensiooni läbi ja võtame ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

Vastutus, vääramatu jõud

Kuna pakume Veebilehte, Sisu ja Teenuseid “as is” ehk “nii nagu see on“ põhimõttel, ei taga me Veebilehe, Sisu või Teenuse mistahes otstarbeks sobivust ja ei anna mingeid garantiisid või tagatisi seoses Veebilehe, Sisu või Teenuste või nendega seotud teenuste, toodete või tarkvaraga. Me ei garanteeri ega vastuta selle eest, et eeltoodu kasutamine on mistahes otstarbeks sobiv, katkematu või veatu.

Sihtasutus vastutab Kliendile (sh. osalejale) tekitatud otsese varalise kahju eest üksnes juhul, kui Sihtasutus on kahju põhjustanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui seadusest tulenevalt ei ole vastutuse välistamine võimalik. Tarbijal on eeltoodud juhul õigus nõuda Sihtasutuse poolt endale tekitatud otsese varalise ja mittevaralise kahju hüvitamist.

Sihtasutus ei vastuta Kliendile, osalejale või kolmandale isikule tekkida võivate muude kahjude eest, sealhulgas ei ole kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi või tulu vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist või kahju kaotatud või rikutud andmetega seoses või kahju mainele või mis tahes muid sarnaseid või kaudsed kahjusid või kulusid, mis on seotud Veebilehe, Sisu või Teenuse kasutamisega või kasutamise võimatusega, olenemata kahju tekkimise põhjusest või nõude alusest (sh. hooletus, lepinguline või lepinguväline kahju, vastutus olenemata süüst, toote defekt või valeandmete esitamine) ja olenemata sellest kas Sihtasutus oli selliste kahjude võimalikkusest teadlik või mitte.

Kui teatud jurisdiktsiooni seadus ei luba vastutuse piiramist Tingimustes toodud ulatuses ja vastava jurisdiktsiooni seadus kuulub kohaldamisele, kehtivad Tingimustes toodud Sihtasutuse vastutuse piirangud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

Sihtasutusi või Kliendi kohustuste rikkumine asjaoludel, mille on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.

Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu või sündmust, mille üle lepingupoolel kontroll puudub ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud poolelt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. Vääramatu jõu asjaoludena võivad esineda muuhulgas nt riiklikult kehtestatud piirangud (sh COVID-19 või sarnase pandeemia tõttu), tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, sõda, elektrienergia katkestus ja häired elektrivarustuses, streik, liiklusummikud, sidekaablite ja seadmete füüsiline rikkumine kolmandate isikute poolt, rikked kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides, tugev vihma- või lumesadu, torm, äike või muud poole tahtest sõltumatud asjaolud, mis muudavad võimatuks lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

Muu

Sihtasutus võib Kliendi tellimusest tulenevast lepingust taganeda ja tagastada Kliendile tasutud summa makse teinud arvelduskontole 14 päeva jooksul tellimuse esitamisest juhul, kui Veebilehel on tekkinud ilmselge tehniline või inimlik viga (nt hinna või koolituse kuupäeva kuvamises vms) või muudel asjaoludel, millega seoses esitatud tellimuse täitmist ei saa Sihtasutuselt mõistlikult eeldada või mille täitmine ei ole muul põhjusel Sihtasutusele mõistlikult võimalik (nt Sihtasutuse koostööpartneri poolne kohustuste rikkumine jms).

Veebilehe, Sisu või Tingimustega seotud küsimused või avaldused tuleb saata aadressil kursused@practicalconsciousness.school.

Tingimustes reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest (edaspidi Õigusakt).

Veebilehele, Sisule ja Tingimustele kohaldub Eesti õigus ja Veebilehe, Sisu või Tingimustega seotud juriidilised nõuded lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele Harju Maakohtus.