Practical Consciousness IV kursus TEADVUS õppekava

Kehtib alates 17.03.2022.a.

Practical Consciousness SA täiendkoolituse õppekava
nr PC-4-2022/3

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Practical Consciousness Sihtasutus
Õppekava nimetus: Practical Consciousness IV kursus: TEADVUS
Õppekava rühm ja õppekava koostamise alus: 0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile).
Eesmärk ja õpiväljundid: Koolituste eesmärk on osalejate enesejuhtimisoskuste ja eneseanalüüsioskuste arendamine, mis aitab neil tulemuslikumalt uusi asju õppida ning keskenduda, võttes kasutusele aruka inimese töövahendid – teadlikkus, eristamine, taipamine, intuitsioon ja inspiratsioon.

Koolitusprotsessi tulemusena osalejad:

 • oskavad senisest paremini juhtida oma teadvustamise võimet reaalajas;
 • on suutelised orienteeruma infos ja eristama olulist ebaolulisest;
 • teavad kuidas lahutada “suur” asi väiksemateks osadeks ja tuvastavad sellisel viisil tegeliku probleemi;
 • oskavad tekitada olukordi, kus tekib taipamine ja intuitsioon;
 • oskavad luua olukordi inspiratsiooni tekkeks.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik enesearengust ja jätkusuutlikkuse aluste loomisest huvitatud inimesed.

Õppe alustamiseks on vajalik eelnev Practical Consciousness III kursus: MÕTTED läbimine

Õppe maht, õppekeskkond ja õppevahendid: Õppeformaat ja -maht

Koolitus koosneb põhipäevast ja jätkupäevast. Vastavalt koolitusformaadile jagatuna kas 1 + 0,5 õppepäevale või 2 + 0,5 õppepäevale.

Koolitus toimub kontaktõppena, lisaks teeb iga osaleja  iseseisvat tööd põhipäevade ja jätkupäeva vahel, et õpitut kinnistada.

Õpe võib toimuda järgmistes formaatides:

Koolituse formaat Kontaktõpe ak/h Iseseisev töö ak/h ak/h kokku
kursuse põhipäev saalikoolitusena auditoorselt + jätkupäev e-õppena 12 13 25
hübriid:
saalikoolitus auditoorselt + osalejad e-õppes
12 13 25
kursus e-õppena 12 13 25
Vastav info kursuse kohta on kirjas konkreetse kursuse registreerimise lehel.

Õppekeskkond: Seminariruum ja/või veebipõhine õpikeskkond. Õppijate arv ühes grupis ei ole üldiselt piiratud.

Õppevahendid: Koolitusel osalejale antakse paberile trükitud õppematerjal. Veebikoolituse puhul saadetakse koolitusmaterjal PDF failina.

Õppe sisu:
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid
Practical Consciousness meetod on empiiriline teadus, mis uurib ja rakendab inimese sisemaailma üldiseid seaduspärasusi. Selle baasil on välja töötatud lihtsalt edasiantavad ning kasutatavad sisemaailma muutmise tehnikad.

Kursusel saad teada:

 • mis on keskendumine ja mida selleks on vaja kasutada;
 • miks on keskendumine oluline;
 • kuidas püsida valitud teemas – info valdamine;
 • kuidas eristada olulist ebaolulisest – infos orienteerumine;
 • kuidas lahutada “suur” asi väiksemateks osadeks ja tuvastada sellisel viisil tegelik probleem;
 • kuidas perspektiivi integreerimise kaudu probleem lahendada;
 • kuidas tekitada olukord, kus tekib taipamine;
 • kuidas tekitada olukord, kus tekib intuitsioon.
 • kuidas teha vahet ettekujutusel ja inspiratsioonil;
 • kuidas soodustada inspiratsiooni teket.

Õpe toimub aktiivkoolituse vormis: loeng vaheldub praktiliste harjutustega, eneseanalüüsiga ning aruteludega, kus on võimalik kogemusi jagada, kommenteerida, küsida, diskuteerida.

Kursuse põhipäeva ja jätkupäeva vahel tuleb osalejal teha iseseisvat tööd teadmiste kinnistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja tõendi väljastamine: Õppija on läbinud 100% kursuse mahust.
Koolituse järgselt väljastatakse osalejale elektroonilisel teel tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Ingvar Villido on Practical Consciousness meetodi looja, koolitaja, autor ja kriya jooga meister.
Ta on arendanud ja õpetanud teadlikkuse rakendamist alates 1992. aastast. Magistrikraadiga võrdustatud kvalifikatsioon inseneriteadustes.
Õppekava kinnitamise aeg: 17.03.2022