Practical Consciousness V kursus VOOSEISUND õppekava

Kehtib alates 17.03.2022.a.

Practical Consciousness SA täiendkoolituse õppekava
nr PC-4-2022/4

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Practical Consciousness Sihtasutus
Õppekava nimetus:
Practical Consciousness V kursus: VOOSEISUND
Õppekava rühm ja õppekava koostamise alus: 0031 Isikuareng (vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile).
Eesmärk ja õpiväljundid: Koolituse eesmärk on anda osalejatele efektiivseks tegutsemiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

Koolitusprotsessi tulemusena osalejad:

 • on omandanud uudsed ja efektiivsed võtted tegevuste juhtimiseks ajas;
 • on võtnud sihipäraselt kasutusele sisemised ressursid, mille tulemusel tekib suurem efektiivsus ja vastupidavus töös;
 • valdavad adekvaatset minapilti, oskavad analüüsida oma võimalusi ja kavandavad neist lähtuvalt tulevikuplaane;
 • lähtuvad oma töös fokuseeritud ja eesmärgistatud tegevustest;
 • on võimelised optimeerima kõiki tegevusi, tehes vajadusel ruumi teistele olulistele tegevustele;
 • on pädevad kiirete, reaalaja andmetel põhinevate otsuste tegemisel.
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Kõik enesearengust ja jätkusuutlikkuse aluste loomisest huvitatud inimesed.

Õppe alustamiseks on vajalik eelnev Practical Consciousness IV kursus: TEADVUS läbimine

Õppe maht, õppekeskkond ja õppevahendid: Õppeformaat ja -maht

Koolitus koosneb põhipäevast ja jätkupäevast. Vastavalt koolitusformaadile jagatuna kas 1 + 0,5 õppepäevale või 2 + 0,5 õppepäevale.

Koolitus toimub kontaktõppena, lisaks teeb iga osaleja  iseseisvat tööd põhipäevade ja jätkupäeva vahel, et õpitut kinnistada.

Õpe võib toimuda järgmistes formaatides:

Koolituse formaat Kontaktõpe ak/h Iseseisev töö ak/h ak/h kokku
kursuse põhipäev saalikoolitusena auditoorselt + jätkupäev e-õppena 12 13 25
hübriid:
saalikoolitus auditoorselt + osalejad e-õppes
12 13 25
kursus e-õppena 12 13 25
Vastav info kursuse kohta on kirjas konkreetse kursuse registreerimise lehel.

Õppekeskkond: Seminariruum ja/või veebipõhine õpikeskkond. Õppijate arv ühes grupis ei ole üldiselt piiratud.

Õppevahendid: Koolitusel osalejale antakse paberile trükitud õppematerjal. Veebikoolituse puhul saadetakse koolitusmaterjal PDF failina.

Õppe sisu:
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid
Practical Consciousness meetod on empiiriline teadus, mis uurib ja rakendab inimese sisemaailma üldiseid seaduspärasusi. Selle baasil on välja töötatud lihtsalt edasiantavad ning kasutatavad sisemaailma muutmise tehnikad.

Kursus pakub täiendavaid teadmisi kuidas:

 • olulised asjad kiiresti ja tulemuslikult ellu viia;
 • olemasolevas infos orienteeruda ja seda analüüsida;
 • tuvastada olukordi, kus pole otsustamiseks piisavalt infot;
 • otsida puuduolevat infot ja seda protsessidesse integreerida;
 • tegevusi kiiresti optimeerida ja nendes kergesti ümber orienteeruda;
 • teadvustada kõiki oma tegevusi ning neid teadlikult alustada, läbi viia, muuta, mõjutada ja lõpetada.

Õpe toimub aktiivkoolituse vormis: loeng vaheldub praktiliste harjutustega, eneseanalüüsiga ning aruteludega, kus on võimalik kogemusi jagada, kommenteerida, küsida, diskuteerida.

Kursuse põhipäeva ja jätkupäeva vahel tuleb osalejal teha iseseisvat tööd teadmiste kinnistamiseks.

Lõpetamise tingimused ja tõendi väljastamine: Õppija on läbinud 100% kursuse mahust.
Koolituse järgselt väljastatakse osalejale elektroonilisel teel tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus.
Koolitaja kvalifikatsioon:
Ingvar Villido on Practical Consciousness meetodi looja, koolitaja, autor ja kriya jooga meister.
Ta on arendanud ja õpetanud teadlikkuse rakendamist alates 1992. aastast. Magistrikraadiga võrdustatud kvalifikatsioon inseneriteadustes.
Õppekava kinnitamise aeg: 17.03.2022