Õppekorraldus ja -kvaliteet

Kehtib alates 01.02.2022.a.

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

 • Practical Consciousness Sihtasutus (edaspidi SA) korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt. täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
  Practical Consciousness SA on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täienduskoolitusasutusena ja kogub ning töötleb kursuste osalejate isikuandmeid Isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.
  Tutvu privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega.Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade number 231102, alates 25.03.2022
 • Practical Consciousness Sihtasutus
 • Reg kood: 90015413
 • Aadress: Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Taevasmaa tee 2, 75320
 • Tel: +372 53 848 108; e-post: kursused@practicalconsciousness.org
 • KM nr EE102451366

Täiendkoolituse õppekavad

 • Practical Consciousness SA poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel.
 • Õppekavade kirjeldused on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
 • Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-¬ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Koolitustele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel isikutel.

 • Koolitusele registreerumiseks tuleb täita vajalikud väljad vastava koolituse registreerumisvormil kodulehel.
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
 • Ettevõttesiseste koolituste tellimiseks palume pöörduda aadressil kursused@practicalconsciousness.org.

Koolitusel osalejal palume kohale tulla vähemalt 15 minutit enne koolituse algust. Koolituse lõppedes väljastatakse osalejale kursuse läbimist tõendav dokument – Tõend. Tõendi saamiseks peab osaleja läbima õppekava reaalajas ning täies mahus.

Õppekeskkond

 • Koolitused toimuvad kaasaegsetes koolitusruumides või veebi vahendusel. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
 • Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovil läbi tellija koolitusruumides.

Tagasiside kogumine ja kvaliteedi tagamine

 • Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul. Saadud tagasisidet analüüsitakse, vajadusel tehakse muudatusi koolituse sisus ning korralduses.
 • Practical Consciousness SA jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbiviivad õpetajad on kõrg- või võrdsustatud haridusega. Õpetajad on läbinud vastava kursuse õpetajate koolituse, omades vastavat tunnistust ja koolitamise litsentsi.

Õppetasu maksmise tingimused ja kord

 • Õppekavas toodud koolituse õppetasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi.
 • Koolituse eest tasumine toimub kursusele registreerumisel pangaülekandega, krediitkaardiga, järelmaksuga või ettemaksuarve alusel. Sularahas arveldusi ei toimu.
 • Peale makse sooritamist saadetakse osalejale tellimuskinnitus e-posti teel. Kui kohtade arv on piiratud, kehtib eelisjärjekord eelnevalt registreerunud osalejatele.
 • Teist- ja mitmekordsel Practical Consciousness I-V kursusel osalemisel arvestatakse osalejale 50% allahindlust. Selleks tuleb eelnevalt sisse logida“Minu õpingud”, kus vastavate kursuste 50% soodustused aktiveeruvad automaatselt.

Õppetasu tagastamise ja koolitusest loobumise tingimused ja kord

Koolitaja-poolne loobumine:

 • Practical Consciousness SA-l on õigus koolitus ära jätta või edasi lükata üksnes mõjuval põhjusel, sh koolitusgrupi mittetäitumisel, koolitaja haigestumisel v
 • Koolitusele registreerunuid teavitatakse selle ärajäämisest või edasilükkamisest esimesel võimalusel.
 • Ärajäänud koolituse eest makstud õppetasu tagastatakse või kantakse kliendi soovil üle järgmise koolituse õppetasuks.

Kliendi-poolne loobumine:

 • Klient võib koolitusest loobuda igal ajal, teavitades sellest koolitajat ette e-posti teel aadressil kursused@practicalconsciousness.org.
 • Kui koolitusest loobumise teade on edastatud koolitajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kuni 5 (viis) päeva enne koolituse algust, tagastab koolitaja õppetasu 100% ulatuses.
 • Enne kursuse algust tehtud hilisema loobumise korral õppetasu ei tagastata, kuid klient saab end ümber registreerida järgmisele, talle sobival ajal toimuvale kursusele.
 • Järgmisele kursusele saab ümber registreerida üks kord 6 kuu jooksul. Kui järgmine koolitus toimub rohkem kui 6 kuu pärast, saab ümber registreerida järgmisele sama taseme koolitusele.
 • Etteteatamata kursusele mitteilmumisel või selle poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.