Õppekorraldus ja -kvaliteet

Kehtib alates 01.02.2022.a.

Õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alused

Practical Consciousness Sihtasutus korraldab täiskasvanute tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust täiskasvanute koolituse seaduse jt. täiskasvanuhariduse valdkonna kehtivate õigusaktide kohaselt.
Practical Consciousness SA on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täiskasvanute täiendkoolitusasutusena ja kogub ning töötleb kursuste osalejate isikuandmeid Isikuandmete kaitse seaduse §6 alusel.
Tutvu privaatsuspoliitika ja kasutustingimustega.

Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade number 231102, alates 25.03.2022

 • Practical Consciousness Sihtasutus
 • Reg kood: 90015413
 • Aadress: Harju maakond, Rae vald, Aruvalla küla, Taevasmaa tee 2, 75320
 • Tel: +372 53 848 108; e-post: kursused@pconsciousness.school
 • KM nr EE102451366

Täiendkoolituse õppekavad

 • Practical Consciousness SA poolt korraldatavad koolitused toimuvad õppekavade alusel.
 • Õppekavade kirjeldused on avalikustatud ettevõtte kodulehel.
 • Õppekava on koostatud lähtudes konkreetse sihtgrupi vajadustest, täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus-¬ ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalidest.

Koolitustele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Kodulehel avaldatud koolitustel on võimalik osaleda kõigil huvitatud ning õppekeelt koolitusest arusaamiseks piisaval määral valdavatel isikutel.

 • Koolitusele registreerumiseks tuleb täita vajalikud väljad vastava koolituse registreerumisvormil kodulehel.
 • Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
 • Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
 • Ettevõttesiseste koolituste tellimiseks palume pöörduda aadressil kursused@pconsciousness.school

Koolitusel osalejal palume kohale tulla võimalusel vähemalt 15 minutit enne koolituse algust.
Koolituse läbimisel väljastatakse osalejale kursuse läbimist tõendav tõend. Tõendi saamiseks peab läbima õppekava täies mahus.

Õppekeskkond

 • Koolitused toimuvad kaasaegsetes koolitusruumides või veebi vahendusel. Kõik koolitusruumid on hästi valgustatud, ventileeritud ning varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega. Ruumides on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
 • Asutusesisesed koolitused viiakse koolituse tellija soovi korral läbi tellija koolitusruumides.

Tagasiside kogumine ja kvaliteedi tagamine

 • Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus anda tagasisidet koolituse sisu ning korralduse kohta nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul. Saadud tagasisidet analüüsitakse, vajadusel tehakse muudatusi koolituse sisus ning korralduses.
 • Practical Consciousness SA jätab endale õiguse teha õppekavades nende parendamise eesmärgil jooksvalt muudatusi.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus

Koolitusi läbi viivad õpetajad on kõrg- või võrdsustatud haridusega. Õpetajad on läbinud vastava kursuse õpetajate koolituse, omades vastavat tunnistust ja koolitamise litsentsi.

Õppetasu maksmise tingimused ja kord

 • Õppekavas toodud koolituse osavõtutasu kehtestatakse igaks koolituseks eraldi.
 • Koolituse eest tasumine toimub kursusele registreerumisel pangaülekandega või ettemaksuarve alusel, peale makse sooritamist saadetakse osalejale registreerumise kinnitus e-posti teel.
 • Kui kohtade arv on piiratud, siis kehtib eelisjärjekord eelnevalt registreerunud osalejatele.

Õppetasu tagastamise ja koolitusest loobumise tingimused ja kord

 • Koolitusgrupi mittetäitumisel või mõnel muul mõjuval põhjusel on Practical Consciousness SA-l õigus koolitus ära jätta või edasi lükata.
 • Registreerunuid teavitatakse koolituse ärajäämisest või edasilükkumisest esimesel võimalusel. Ärajäänud koolituse eest tasutud osavõtutasu makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle järgmise koolituse osavõtutasuks.
 • Kui registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teada anda kursused@pconsciousness.school aadressil.
 • Kui koolitusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne koolituse toimumist, tagastab korraldaja kliendile 100% koolituse eest tasutud õppemaksu.
 • Koolitusele ette teatamata mitteilmumise korral või poolelijätmisel õppemaksu ei tagastata.